February 23, 2015

एका अनोख्या सफरीच्या पाऊलखुणा ………!!!

आज गाडीतून गावाकडे जात असताना लहान मुलांचा गोंगाट ऐकु आला..... विमा~न ! विमा~न ! विमा~न ! पाहिले तर सगळी मुले आकाशाकडे बघत सैरा-वैरा पळत हो...
All photos and views are intellectual property of crazyfoodiesontoes. Powered by Blogger.